Pendahuluan Assignment Pendidikan Islam Pada

 

SEPATAH KATA

نمو اسفأ روش نم لاب ذعو هفغتسو يدتسو عتسو هدح ل دح إهد دحم أ دشأو  ا  ضي نمو  ضم  ل هدي نم ااأ ائ ثك اس و حصو  ىو  ل ىص رو 

Buku ini terhasil daripada ringkasan pendapat-pendapat daripada guru-gurusaya yang telah banyak menaburkan ilmu kepada umat Islam. Para ulamak inilahyang menanggung amanah Allah SWT daripada ilmu-ilmu sertamemperjuangkan Ad-Deen ini dengan sebenar-benar perjuangan. Merekalahyang mengajar jalan-jalan kepada setiap generasi agar mereka berjuang di jalanyang benar di samping mereka beriktikad dengan akidah yang suci bersihdaripada sebarang kekufuran, mereka juga memahami dan mendalami apa yangberlaku pada persekitarannya.Begitulah juga wahai para penuntut ilmu yang meneguk ilmu-ilmu daripadasumber suci kalam para ulamak yang mulia, mereka (para ulamak) inilah yangmenjadi pembantu yang paling kanan, yang selalu berjaga malam, yang menjadipelindung dan pembela umat, bertahan dengan pelbagai kesakitan semata-matamahu menyampaikan Islam yang sempurnaSekian terima kasihKETUAKUMPULAN 2

3

1.0 PENDAHULUAN1.1 PenghargaanDalam ruangan ini, kami mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu kamidalam menghasilkan kajian ini.Terlebih dahulu, kami hendak berterima kasih kepada pensyarah kami, PuanMuniroh bt Salleh yang telah memberi sedikit maklumat serta menghuraikan tentangtajuk yang dikaji. Beliau telah meruangkan masanya untuk menunjuk ajar danmembimbing kami semasa menjalankan kajian ini. Tidak dilupakan juga bantuan dankerjasama rakan-rakan sekelas. Ketika kami menghadapi masalah, mereka telah memberipandangan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut.Sekalung budi penghargaan kepada ahli-ahli kumpulan iaitu Woon Kean Keng,Chow Pei Yee, Eu Kian Sang, Loh Jichin, Alicia Marie a/p Jude Mangalam, Tey Ee Ern,Wynnona Wee Ching Woon, dan Theerthana a/p Baskaran. Kami telah bekerjasama untukmelengkapkan keja kursus ini dalam masa yang ditetapkan. Oleh sebab sumbangan dantenaga kerja semua ahlilah kami dapat menyelesaikannya sebelum tarikh akhirnya. Akhirsekali, kita amat berterima kasih kepada UTAR kerana memberi kami kerja kursus inisebagai peluang untuk memahami mata pelajaran ini dengan lebih mendalam.Sebelum mengundur diri, kami ingin mendeklamasikan serangkap pantun sebagaipenghargaan dan rakaman terima kasih kepada semua pihak yang telah menghulurkanbantuan dan menjadi sumber motivasi kami dalam menyempurnakan kajian kami. Page 1of 28

0 thoughts on “Pendahuluan Assignment Pendidikan Islam Pada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *